Final Match | Final 2da etapa Demo Tour 2016

  • Caballeros 0-9

  • Caballeros 10-16

  • Caballeros 17-24

  • Caballeros 25-36

  • Damas 0-36

>> Resultados Callaway Demo Tour